مهندسی سازمان

تعریف اصطلاحات مهندسی سازماني

توزيع وظايف:
وظايف دستگاه با درنظر گرفتن پيوستگي و سنخيت فعاليتها تجزيه و تفكيك مي شود و درقالب معاونت ها و سپس واحدهاي سازماني تقسيم و توزيع مي گردد به نحوي كه در اين تقسيم بندي بين وظايف واحدهاي سازماني تداخل و تشابه وجود نداشته باشد.
ضوابط تشكيلاتي :
معيارهايي كه چگونگي توزيع وظايف ، تعداد سطوح و تعداد واحدهاي سازماني را تعيين مي كند.
ساختار سازماني:
روابط ميان واحدهاي سازماني كه حدود اختيارات ، سلسله مراتب ، سطوح فرماندهي و نحوه تقسيم و توزيع وظايف ميان واحدها را نشان مي دهد و شامل شرح وظايف،نمودار سازماني و پست هاي سازماني مي باشد.
سطح سازماني:
هريك از مقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده فرماندهي قرار مي گيرد.
واحد تابعه:
واحدي است كه از نظر سياست ها و خط مشي ها و نيز امور اداري و تشكيلاتي تابع دستگاه اصلي مي باشد.
معاونت:
بالاترين سطح سازماني پس از بالاترين مقام موسسه دولتي مي باشد كه انجام بخشي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه را به عهده دارد.
دفتر:
سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف متجانس معاونت و يا دستگاه مي باشد و وجه غالب وظايف آن مطالعاتي ، آموزشي يا تحقيقاتي است. در رأس دفتر « مدير كل» قرار مي گيرد.
مديريت:
سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت يا دستگاه را در زمينه فعاليتهاي مطالعاتي ، تحقيقاتي و اجرايي برعهده دارد و در مقايسه با دفتر و اداره كل از نظر حجم فعاليتها درحد نازلتري است و در راس آن مديرقرار مي گيرد.
• تعداد پست هاي هر مديريت حداقل در سطح سه اداره و يا سه گروه مي باشد لكن براي ايجاد مديريت الزاما” وجود اداره و گروه ضروري نمي باشد و حسب ماهيت مأموريت ها و وظايف محوله ، پست هاي سازماني رامي توان مستقيما” تحت نظارت مدير و يا معاون وي سازماندهي نمود.
• در هر مديريت در صورت عدم وجود گروه يا اداره ، حداكثر يك پست سازماني معاون پيش بيني مي شود.

عنوان وتعريف واحدهاي سازماني

گروه:
سطح سازماني است كه عهده دار انجام چند وظيفه از وظايف دفتر يا مديريت مي باشد. ماهيت وظايف گروه مطالعاتي و تحقيقاتي است. گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن رئيس گروه قرارداد.
هرگروه متناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله حداقل داراي ۵ پست سازماني خواهد بود. تركيب پست هاي سازماني گروه مشتمل بر پست هاي كارشناسي وكارداني است.
اداره:
سطح سازماني است كه عهده دار انجام چند وظيفه از وظايف اداره كل و مديريت مي باشد. وجه غالب وظايف « اداره» اجرايي است. اداره فاقد واحد تابعه است و در رأس آن « رئيس» قرار مي گيرد.
هراداره كه انجام فعاليت هاي آن مستلزم ايجاد پست هاي كارشناسي باشد متناسب با مأموريت ها و وظايف محوله حداقل با۷ پست سازماني ، سازماندهي خواهد شد كه در اين صورت حداقل ۴ پست آن كارشناسي خواهد بود.
– اداراتي كه عهده دار امور اجرائي يا پشتيباني مي باشند براساس تنوع و تعداد فعاليت ها حداقل با ۱۵ پست سازماني ايجاد مي شوند.
در تشكيلات ادارت اجرائي برحسب تنوع و تعدد فعاليت هاي هر اداره پست « مسئول» پيش بيني مي شود.
توضيح:
درصورت عدم پيش بيني اداره يا گروه پست كارشناس مسئول را مي توان در تشكيلات دفتر ، اداره كل و مديريت كه وجه غالب وظايف آنها كارشناسي باشد، ايجاد نمود. مشروط بر آنكه حداقل ۲ پست كارشناس يا كاردان را تحت نظارت داشته باشد.

شرح وظايف واحد تشكيلات :

اعلام رديف سازماني بلاتصدي جهت آزمونهاي استخدامي

  • اختصاص رديف سازماني به پذيرفته شدگان آزمونهاي استخدامي
  • ارتباط با كارشناسان تشكيلات واحدها و مطابقت دفاتر تشكيلات
  • مكاتبه با مركز توسعه مديريت و تحول اداري جهت تبديل و انتقال پستهاي سازماني
  • مكاتبه با مركز توسعه مديريت و تحول اداري جهت همترازي پستها
  • تهيه آمارهاي تشكيلاتي و ارائه به امور مالي – بودجه و امور اداري دانشگاه
  • بررسي رديفها از نظر بلاتصدي بودن جهت نقل و انتقال و تغيير عنوان
  • پيگيري و مكاتبه با وزارت متبوع جهت ايجاد رديف سازماني براي واحدهاي جديدالتاسيس
  • پاسخ به استعلام واحدهاي طبقه بندي مشاغل و نقل وانتقال و بلوكه نمودن رديف