معرفی مدیر

عبدالهادی زائری
سمت: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده علوم پزشکی گراش
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس :۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی۲۱۸
zaeri

شرح وظایف:

ماموريت:

تامين وارائه خدمات ستادي- تخصصي در زمينه امور مرتبط با توسعه نظام هاي اداري و مديريتي به واحدهاي دانشكده علوم پزشكي گراش، با بكارگيري مناسب ترين رويکردها، الگوها، سيستمها، روشها و ابزارهاي مديريت و علوم اداري با عنايت به محوريت منابع انساني، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، اثربخشي، کارايي، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليتهاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي

شرح وظيفه:

۱-       مطالعه، بررسي و ارائه الگوها، رويکردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط با توسعه  سازمان و مديريت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ارائه به مراجع ذيصلاح

۲-    تهيه و پيشنهاد سياست ها و خط مشي هاي اجرايي وزارت متبوع در رابطه با  معماري سازماني، نظام مديريت و برنامه ريزي، سازماندهي ،  فرهنگ ورفتار سازماني ، نظام ارزيابي عملکرد ، بهبود سيستم ها ، روشها و فرآيند ها و اطلاعات مديريت در چارچوب اهداف و استراتژي هاي کلان وزارت متبوع

۳-  مطالعه، بررسي و ارائه سيستم ها، فرايندها، شيوه ها، مهارت ها و ابزارهاي مناسب  نظام اداري-مديريتي وزارتخانه و تلاش براي بسط و بهبود مستمر کيفي آن ها

۴-    طراحي و استقرارالگوهاي مناسب نظام مديريت در وزارت متبوع در چارچوب راهبردها و سياست هاي کلان کشور

۵-   هدايت، حمايت و نظارت بر پياده سازي معماري سازماني ، برنامه ريزي ،سازماندهي ،فرهنگ سازماني ، نظام ارزيابي عملکرد و اطلاعات مديريت .

۶-   طراحي و استقرارساختار سازماني و  تشکيلات کلان، خرد و تفصيلي با همکاري واحدهاي تابعه و وابسته ستادي و اجرايي

۷- بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشکيلات واحدهاي تابعه و وابسته به منظور همسويي با سياست ها و برنامه هاي وزارتخانه  و ويژگي هاي منطقه اي با همکاري آن واحدها و تلاش براي استقرار آنها

۸- طراحي و استقرار  الگوهاي مناسب نظام مديريت اطلاعات هماهنگ با ساختار و فرايند هاي وزارتخانه

۹-مطالعه، بررسي وارائه شيوه ها و الگوهاي مناسب فرهنگ و رفتار سازماني در چارچوب راهبردها و سياستهاي کلان وزارتخانه

۱۰-طراحي و استقرار الگوها و شيوه هاي مناسب ارزيابي عملکرد گروهي و سازماني در حوزه هاي سازمان و مديريت در وزارت متبوع و ارائه گزارش هاي دوره اي و موردي در اين خصوص

۱۱-طراحي و استقرار نظام آموزش، ارتقا و توسعه علمي مديران متناسب با نيازهاي آنان در کليه سطوح مديريتي وزارت متبوع

۱۲-پيشنهاد قوانين و مقررات (اصلاحي- تدوين) به منظور تسهيل و تسريع امور جاري

۱۳-طراحي و استقرار نظام مصوب و علمي نظارت، پايش، ارزشيابي عملکرد گروهي و سازماني

۱۴-ارائه خدمات اطلاع رساني (مشاوره، هدايت، پاسخگويي) به واحدهاي وزارتخانه در امور مرتبط

۱۵-تهيه، تنظيم و ارائه ضوابط و استاندارهها ، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغيه ها در خصوص امور مرتبط

۱۶-شناسايي محورهاي مطالعاتي و تحقيقات کاربردي در حوزه هاي مرتبط و تلاش براي اجرايي کردن آنها

۱۷-طراحي و استقرار و مديريت بانک هاي  اطلاعات تخصصي در زمينه  مديريت .

۱۸-شناسايي و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور جذب و بهره برداري از کليه امکانات موجود اعم از منابع دولتي، غيردولتي، ملي و بين المللي براي توسعه منابع انساني، مالي، فيزيکي و اطلاعاتي

۱۹-همکاري با نهادها ، سازمان هاي داخلي و خارجي در چارچوب وظايف محوله

۲۰- طراحي، توسعه و‌ استقرار نظام جامع مديريت دانش و يادگيري سازماني در سطوح مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه

۲۲- راه‌اندازي، مديريت و به‌روز رساني مركز اسناد وزارت‌خانه به‌منظور ساماندهي و ايجاد قابليت استفاده از مستندات و مدارك مديريتي و اداري موجود در وزارتخانه

۲۳-تدوين الگوهاي واگذاري مديريت و خدمات مراکز درماني آموزشي و واحدهاي تابعه و شيوه هاي اداره آنها

۲۴-تدوين آئين نامه ها ،اساسنامه ها و تفاهم نامه هاي مربوط به امور واگذاري ها نظارت بر عملکرد واحدهاي امور عمومي وپشتيباني حوزه ها در زمينه وظايف واگذار شده

۲۵-انجام برنامه ريزيهاي لازم در زمينه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ، ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري لوايح اصلاحي (تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه

۲۶-تهيه و تدوين آئين نامه و مصوبات اجرايي امور واگذاري مرتبط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.