شرح وظایف مهندسی مشاغل

شرح وظایف مهندسی مشاغل

 1. بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه.
 2. تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات.
 3. بررسی واقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان.
 4. بررسی شرایط احراز واعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین.
 5. همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.
 6. پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه.
 7. ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن.
 8. همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه.
 9. انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی.
 10. همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی .
 11. شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط.
 12. همکاری وانجام فعالیتهای لازم در مورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط.
 13. انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم.
 14. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمند یهای شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله