تعریف مهندسی مشاغل

تعریف اصطلاحات مهندسی مشاغل

 

پست سازماني : جايگاهي در تشكيلات تفصيلي مؤسسه است كه براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص(ثابت و موقت) براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود.
طبقه بندي مشاغل: به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مسئوليت ها و شرايط احراز شغل و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطلاق مي شود.
ارزشيابي مشاغل: به سنجش درجه اهميت و ارزش يك رشته شغلي در مقام مقايسه با رشته هاي شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندي مشاغل، با توجه به نوع و پيچيدگي وظايف و سطح مسئوليت ها، حساسيت شغل و شرايط محيط كار به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي در شرايط مساوي اطلاق مي شود.
طرح طبقه بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق مي شود.
شرح رشته شغلي : عبارتست از فهرست جامع و بيان واقع از كيفيت وظايف و مسئوليت هاي يك يا چند سري شغل. در شرح رشته شغلي علاوه بر بيان وظايف و مسئوليت ها، مهارت لازم و ساير خصوصيات مربوط و نحوه اجراي آن نيز توصيف مي شود. به عبارت ديگر شرح رشته شغلي به ما مي گويد كه چه كاري  را به چه نحو بايد انجام داد و هدف از انجام دادن آن وظايف چيست. در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ارتباط با مشاغل سطوح بالا و پائين، معلومات و مهارت هاي لازم در شرايط احراز گنجانده مي شود.
شغل: مجموعه اي از وظايف و مسئوليت هاي مستمر و مرتبط كه بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به اين عنوان شناخته شده باشد.
رشته شغلي : عبارت از تعدادي شغل است كه از لحاظ نوع كار مشابه ولي از نظر اهميت و دشواري وظايف و مسئوليت ها داراي درجات مختلف مي باشند.
رسته شغلي: عبارتست از مجموعه اي از رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و مدرك تحصيلي و تجربي، شباهت هاي كلي و عمومي داشته باشند. ايجاد رسته هاي فرعي در ذيل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امكان پذير است. رسته اي موجود عبارتند از:‌ آموزشي و فرهنگي، اداري و مالي، امور اجتماعي، خدمات، كشاورزي و محيط زيست، فني و مهندسي، فناوري اطلاعات، بهداشتي و درماني.
رسته فرعي: در يك رسته، رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و حرفه و شرايط احراز وابستگي بيشتري دارند در يك رسته فرعي قرار مي گيرند.
شرايط احراز شغلي: عبارتست از حداقل خصوصيات و توانايي هاي لازم اعم از تحصيلات، مهارت ها، تجربه و دوره هاي آموزشي مورد نياز كه براي انجام وظايف و قبول مسئوليت هاي يك شغل لازم است.
طبقه: طبقه نشانگر پائين ترين تا بالاترين سطوح شغل مي باشد كه بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارتهاي موردنياز به يكي از طبقات شانزده گانه جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
رتبه: هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها حداكثر در پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
تجربه شغلي: آن بخش از خدمات دولتي يا غيردولتي مستخدم است كه سبب افزايش مهارت مستخدم مي گردد و در تعيين طبقه و رتبه شغلي وي به تناسب مي تواند مؤثر باشد.
تجربه مربوط: عبارتست از آن قسمت ازخدمات مستخدم كه در رشته مربوط به شغل مورد تصدي او باشد.
تجربه مشابه: عبارتست ازآن قسمت از خدمات مستخدم كه در زمينه شغل مورد تصدي اوباشد،مانند تجربه كمك بهياري براي بهيار و كارپردازي براي انبارداري.
ضوابط احتساب تجربه: ضوابط محاسبه تجربه قابل قبول،جمع رديفهاي زير خواهدبود:

  1. تمام خدمات انجام شده دررشته مربوط به شغل موردتصدي.
  2. تمام خدمات انجام شده دررشته هاي مشابه با شغل مورد تصدي.
  3. ازبقيه خدمات معادل جمع رديفهاي يك ودو،مشروط براينكه ازيك سوم تجربه غيرمربوط كمتر نشود.

نحوه احتساب تجربه درصورت اراِِئه مدرك تحصيلي بالاتر:
نحوه احتساب تجربه درارتقاء به طبقه ۵ و بالاتر براي مستخدماني كه درطول خدمت درارتباط باشغل موردتصدي مدرك تحصيلي بالاتر ارائه كنند به شرح زير است:

  1. كل سوابق تجربي مربوط ومشابه بامدارك تحصيلي ليسانس مربوط وبالاتر.
  2. پس ازاخذ مدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك دوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم قابل احتساب است.
  3. پس ازاخذمدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك سوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي ديپلم قابل احتساب است.
  4. بقيه سوابق معادل خدمات بعداز اخذ مدرك ليسانس قابل احتساب خواهدبود.
  5. پس ازاخذمدرك فوق ديپلم مربوط،تمام سوابق مربوط ومشابه با مدرك ديپلم قابل احتساب است.
  6. مستخدماني كه برحسب مدرك تحصيلي مربوط درطبقه شغلي تخصيص يافته اند، درصورت ارائه مدرك تحصيلي بالاتر درارتباط باشغل موردتصدي درهرحال تنزل طبقه نخواهند يافت.
  7. نحوه احتساب خدمت وظيفه به عنوان تجربه: مدت خدمت وظيفه عمومي مستخدمان با توجه به تعريفهاي كه دربندهاي قبل

شد، متناسب باهريك ازضوابط احتساب تجربه قابل احتساب است