قوانین و اسناد تحول اداری

۱- قوانین مربوط به برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ (شماره ۲۳۱۳۷۸/ت ۴۳۹۰۸ک تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ تصویب نامه وزیران)

اصلاحیه ماده اجرایی ۲۴ (شماره ۱۷۶۴۲۰/ت۴۴۸۵۲ک تاریخ ۰۸/۰۸/۸۹)

آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ (تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ک مورخ ۲۲/۷/۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک)

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ ق.خ.م.ک (شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۲۹۱۱ک تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸)

آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ ق.خ.م.ک (شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک تاریخ ۱۴/۱/۸۹)

بخشنامه ساختار تشکیلاتی مجتمع های اداری در سطح شهرستان (شماره ۴۱۹۲۵/۲۰۰ تاریخ ۱۲/۸/۸۹)


۲- قوانین مربوط به برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

آیین نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۸۱۸۳۹/ت۴۴۲۹۴ک تاریخ ۱۹/۴/۹۰)

بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه

بخشنامه شماره ۱۸۰۵۹/۱۰۰ تاریخ ۱۲/۲/۸۶ موضوع پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری

مجموعه استاندارد راهبری و مدیریت اسناد (بخشنامه شماره ۳۵۷۹۳/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۷/۸۹)

آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ تاریخ ۱۸/۳/۸۹ )

بخشنامه شماره ۱۲۱۹۰۵/۱۹۰۳ مورخ ۸/۷/۸۳

مصوبه شماره ۲۵۳/۱۴ تاریخ ۶/۹/۱۳۷۸ شورای عالی اداری موضوع اصلاح سیستم ها و روش های کار

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری (مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۲٫ط تاریخ ۱۰/۱۲/۸۱)

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ ق.م.خ.ک (بخشنامه شماره ۱۴۱۱۵۲/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


۳- قوانین مربوط به برنامه مدیریت سرمایه انسانی

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی (بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ تاریخ ۸/۹/۸۸)

شیوه نامه دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی (بخشنامه شماره ۱۵۹۴۱/۲۰۰ تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹)

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸)

آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری (تصمیم نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۸۷ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹)

بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ ۱/۸/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بخشنامه شماره ۱۵۶۴۵/۹۰/۲۰۰ تاریخ ۹/۷/۱۳۹۰

بخشنامه شماره ۱۲۵۱۵/۲۰۰ تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سزمایه انسانی رئیس جمهور


۴- قوانین مربوط به برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت ۴۴۹۸۹ک تاریخ ۲۲/۷/۸۹)

الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده (بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ قانون پنجساله پنجم توسعه (تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۹/ت۴۷۶۳۱ه ۱۲/۲/۱۳۹۱ هیات وزیران)


۵- قوانین مربوط به برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

قسمت (ز) مصوبه شماره ۲۷۹۹۵/ت۲۸۶۶۱۷ه. تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران موضوع برنامه سلامت نظام اداری

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با ۲۷و ۳۲ قانون به شماره ۲۵۰۸۹۳ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰

مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ه تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران موضوع آیین نامه پیش گیری مبارزه با رشوه

آیین نامه اجرایی ماده ۹۰قانون خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ تاریخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیات وزیران)

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۲۵ (تصویب نامه شماره ۲۳۱۴۳۰/ت ۴۳۹۱۴ک تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ هیئت وزیران)

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری (مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۲٫ط تاریخ ۱۰/۱۲/۸۱)

مصوبه شماره ۲۲۱۳۲۰/۱۹۰۱ تاریخ ۲۶/۱۱/۸۲ شورای عالی اداری – دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان.

تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴/ه تاریخ ۱۰/۶/۸۱

تصویب نامه شماره ۳۴۵۸۸/ت ۳۱۴۳۴ ه تاریخ ۲۷/۷/۸۳

بخشنامه طرح نظرسنجی از مردم (شماره ۱۶۹۹۵/۹۲/۲۱۰ تاریخ ۷/۱۰/۹۲

مصوبه جلسه ۵۶۶ مرخ ۴/۵/۱۳۸۱ شورای انقلاب فرهنگی

تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۷/ت۳۳۳۲۴ه تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ هیئت وزیران


۶- قوانین مربوط به برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ (تصمیم نامه ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴/۱/۸۹ هیات وزیران)

بخشنامه شماره ۲۷۹۱۱/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۵/۸۹

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان (بخشنامه ۱۱۹۴۲/۲۰۰ تاریخ ۲۲/۵/۹۰)