جلسات کمیته های تخصصی اصلاح نظام اداری برگزار شد

جلسه ی کمیته های سلامت اداری و  صیانت از حقوق مردم  و کمیته مدیریت عملکرد در دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

عبدالهادی زائری مدیر واحد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری علوم پزشکی گراش در این باره گفت:« به منظور بررسی شرح وظایف و ماموریت کمیته ها ی تخصصی اصلاح نظام اداری، اولین جلسه کمیته سلامت اداری و  صیانت از حقوق مردم  و کمیته مدیریت عملکرد در روز دوشنبه  سیزدهم اردیبهشت ماه برگزار شد و فردا نیز جلسات کمیته توسعه دولت الکترونیک  و هوشمندسازی و کمیته ساختار  و فناوری های مدیریتی  برگزار می شود و در هفته آینده  نیزجلسه کمیته سرمایه انسانی با حضور اعضاء کمیته برگزار خواهد شد.